Geschiedenis

Overgenomen uit het programmaboekje van de jubileumwedstrijd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van schietsportvereniging Generaal Snijders (1960):

“Het was in de jaren 1934-1935 dat de heren Th. v.d. Berg en A. v.d. Eyk, elkaar meerdere malen polsten, in de toenmalige rijwiel herstelplaats van de heer Th. v.d. Berg, om te komen tot oprichting van een particuliere schietvereniging. Dit geschiedde niet zonder slag of stoot. Vele gesprekken, reisjes en geschrijf zijn daaraan vooraf gegaan. Totdat, op 27 december 1935, tot oprichting van de vereniging werd overgegaan.

De vereniging was er, maar wie had kunnen bevroeden, dat er zoveel moeilijkheden zouden ontstaan tot de noodzakelijke verkrijging van de Koninklijke goedkeuring ?

Immers, “Generaal Snijders” was de proef in het ontwerp der nieuwe wet op de Weerbaarheidskorpsen.

Dank zij wijlen Lt. Kol. W.J.M. Linden, toen secr. der K.V. v.N.S. die een ongekend werk heeft verzet om de Kon. goedkeuring tot een feit te maken. Als zodanig heeft deze figuur een onvergetelijke plaats in ’t hart der vereniging gekregen.

Wist u, dat wijlen Generaal Snijders in zijn jeugd inwoner was van ‘s-Gravenzande ? Hij was de zoon van Dr. arts Snijders, die vele jaren de gezondheid der ‘s-Gravenzandse burgers verzorgde.

De alleroudste inwoners weten het zich nog te herinneren,dat de kleine generaal in dop in zijn spel reeds verraadde, welke richting hij zou uitgaan. Hij is opgeklommen tot één der grootste nationale figuren. Opperbevelhebber van alle strijdkrachten in de jaren 1914-1918. In het oprichtingsjaar 1935 achtte de vereniging het eerbaar, deze naam te dragen, in het bewustzijn van nationaliteitsbesef, haar naam te ontlenen aan deze grote, nationale figuur.”

Begin 2018 heeft het schietgebouw een metamorfose ondergaan. Door middel van de hulp van onze eigen leden heeft de kantine een nieuwe grijs-oranje uitstraling gekregen, waardoor we weer een mooie en frisse ruimte hebben.

Ook de schietbaan zelf heeft de afgelopen jaren veranderingen ondergaan. De baan is in de loop van de jaren geschikt gemaakt voor zowel vuur- als luchtwapens en er zijn aanpassingen gedaan zodat er staand, knielend of liggend geschoten kan worden.